כללי

 

 1. האחריות הבלעדית לשימוש ותפעול מערכת שליחת ההודעות דרך הוואטסאפ היא עליך בלבד, להלן ""המשתמש"".
 2. לא תהיה לך כל טענה כלפי "המפעיל" (להלן שקד ייעוץ ויזמות) או מי מטעמו בגין כל טענה שתופנה מולך בגין שליחת ההודעות דרך הוואטסאפ בין אם ממקבלי ההודעות או כל גוף פרטי, עסקי או מסחרי אחר בארץ או בעולם.
 3. הינך מצהיר כי אינך עושה שימוש במערכת המפר את סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
 4. הינך מצהיר כי כל רשימות הנמענים שתועלנה למערכת הושגו כדין, וכי יש לך את האישור המתאים לשלוח להם הודעות על פי חוק.
 5. "המפעיל" אינו חולקת מידע אישי ומזהה על ""המשתמש"" עם אף גורם שלישי ללא הסכמתו של "המשתמש".
 6. "המפעיל" נוקט באמצעי זהירות מקובלים העומדים לרשותו על מנת לשמור, ככל האפשר, על פרטיו האישיים ""המשתמש"". במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, "המפעיל" לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ל"משתמש" ו/או מי מטעמו, לרבות אם פרטיו אלה יאבדו ו/או יגיעו לכל גורם ו/או יעשה בו שימוש מכל סוג שהוא שלא בהרשאה.
 7. שליחת ההודעות במערכת מתבצעת דרך צד שלישי (וואטסאפ) ואין "המפעיל" אחראי על זמינות השירות שלהם, קצב העברת הודעות שלהם, עבירות המסרים שנשלחו או כל סיבה אחרת שתלויה בצד שלישי זה, ו/או בזמינות או אי זמינות מקבל ההודעה המאפשרת או מונעת את קבלת המסר ששלחת.
 8. ידוע לך כי המערכת אינה פעילה בכל שבוע במהלך השבת ובמהלך ימי ראשון.
 9. ידוע לך כי לשליחת קמפיין הודעות יש להתכונן בין 4 ל 8 שעות לפני השליחה וכי רק אחרי פרק זמן זה תתחלנה ההודעות לצאת.
 10. ידוע לך כי ההודעות בוואטסאפ יוצאות אחת אחרי השנייה ולא יחד ולכן זמן השליחה יכול לקחת זמן רב ככל שמספר ההודעות גדל.
 11. ידוע לך כי דוחות על קבלה ואי קבלה של מסרים על ידי הנמענים מופקים אוטומטית מתוך המערכת לאחר 4 ימים מסיום השליחה.
 12. קרדיטים עבור הודעות שלא התקבלו ביעדן יוחזרו לחשבונך לאחר הפקת הדו"ח.
 13. דוחות ניתן לקבל רק בשליחה ל 10,000 נמענים ומעלה.
 14. ידוע לך כי לא יינתן החזר בגין קרדיטים שנרכשו ולא מומשו.
 15. ידוע לך כי יש להודיע לפחות 3 ימי עסקים לפני מועד תחילת השליחה על רצונך בהקמת המערכת
 16. ידוע לך כי לשם מתן השירות מוקם עבורך ממשק שליחה ייעודי.
 17. דמי הקמת הממשק הינם 50% מסכום העסקה הכולל בתוספת מע"מ כחוק
 18. התשלום בגין הקמת הממשק יתבצע במלואו ובמזומן ,בהעברה לחשבון הבנק של נותן השירות בתוספת מע"מ כחוק.
 19. יתרת התשלום עבור השירות תועבר במעמד מתן הגישה לממשק השליחה המיוחד.
 20. באם ""המשתמש"" יבטל את הזמנת השירותים הנבחרים לא יוחזרו ללקוח דמי הקמת הממשק בסך 50% בתוספת מע"מ כחוק מעלות העסקה הכוללת.
 21. למען הסר ספק, התשלום מצד ""המשתמש"" בגין הזמנת השירותים הנבחרים מ"המפעיל", ייגבה בין אם "המשתמש" בחר לעשות שימוש במערכת ובין אם לאו.
 22. "המפעיל" רשאי בכל עת לשנות את צורתם ו/או מבנם של המערכת ו/או האתר על-פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש למשתמש ו/או לכל גורם אחר. במידה ושינויים מעין אלה יתבצעו במערכת ו/או באתר, למשתמש ו/או לכל גורם אחר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי "המפעיל" ו/או מי מטעמו בעניין זה והם מוותרים בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד "המפעיל" ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 23. "המפעיל" תשבית את המערכת מעת לעת, לצורכי תחזוקתה. במקרים מעין אלה, עשויה המערכת להיות מושבתת עד 24 שעות, כך שלא ניתן יהיה לעשות שימוש במערכת. למען הסר ספק, בעת השבתת המערכת לא ניתן לעשות שימוש בשירותים הנבחרים ו/או להירשם למערכת.
 24. במקרים של השבתת המערכת בשל כוח עליון, קרי במקרים אשר אינם תלויים ב"המפעיל", תפעל "המפעיל" כמיטב יכולתה לשם השבת פעילות המערכת בהקדם האפשרי.
 25. תנאי השימוש במערכת מבטאים וממצים את כל ההבנות שהתגבשו בין "המפעיל" לבין "המשתמש" וכל הסדרים ו/או מצגים ו/או הבנות שהיו בטרם אישורו של "המשתמש" את תנאי השימוש במערכת, ככל שלא קיבלו ביטוי מפורש בתנאים השימוש המערכת, מבוטלים בזאת ולא יהיו להם כל תוקף.
 26. בעלי החשבון ב"המפעיל" הוא האדם או התאגיד שרכש מ"המפעיל" את החשבון. אין לאפשר שימוש בחשבון לגורם אחר ואין לשלוח מסרים או מסרוני טקסט בשם גורם אחר.
 27. ויתר מי מהצדדים על כל זכות הנתונה לו על-פי תנאי השימוש במערכת, לא יהווה הוויתור תקדים לגבי מקרה זהה אחר ואותו צד לא יהיה מנוע מלחזור ולממש בכל עת זכות שוויתר עליה כאמור.
 28. על השימוש במערכת וכל הקשור אליה ו/או הגלישה ו/או השימוש המערכת ו/או באתר ו/או כל הקשור אליהם ו/או אל תנאי השימוש במערכת ו/או על היחסים שבין "המשתמש" לבין "המפעיל" ו/או מי מטעמה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך לדון בסכסוך משפטי שנתגלע בכל עניין שבין "המשתמש" לבין "המפעיל" ו/או מי מטעמה הינו בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו בלבד.
 29. לא יהיה כל תוקף לשינוי, תיקון, ביטול, ארכה, תוספת, ויתור, דחייה, הקלה או שחרור מתנאי השימוש במערכת, כולם או חלקם, אלא אם יעשה במפורש ובכתב החתום הן על-ידי "המפעיל" והן על-ידי "המשתמש".

 

הגבלת האחריות

 

 1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, "המפעיל" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או כתוצאה מכל שימוש שעשה "המשתמש" במערכת ו/או בשירותים הנבחרים.
 2. "המשתמש" יהיה אחראי לבדו על כל התכנים מכל סוג שהם שיועלו ( Upload ) על ידו למערכת ו"המפעיל" לא תפקח ואינה ולא תהיה אחראית לתכנים אלה.
 3. מבלי לפגוע באמור לעיל, "המפעיל" אוסרת מראש על "המשתמש" לעשות שימוש במערכת ו/או בשירותים המוצעים על ידה לכל מטרה הנוגדת את הדין ו/או אסורה על-פי כל דין, ובין היתר אוסרת על הכללת תכנים מכל סוג שהם בהודעות הטקסט ו/או בעלונים ו/או בדפי הנחיתה אשר נוגדים את הדין ו/או אסורים על-פי כל דין, לרבות אך לא רק כל תוכן בלתי חוקי ו/או גזעני ו/או טורדני ו/או פוגעני ו/או פורנוגרפי ו/או מעליב ו/או עוין ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או מעודד ביצוע עבירות פליליות ו/או העלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או הפוגע ברגשות הציבור ו/או המוציא לשון הרע ו/או הפוגע בפרטיות ו/או המהווה הפרה אחרת של הדין הישראלי ו/או כל דין זר אחר.
 4. "המפעיל" רשאית (אך לא חייבת) למנוע מ"המשתמש" להעלות ( Upload ) תוכן כזה או אחר על גבי המערכת ו/או במסגרת השירותים הנבחרים וכן רשאית (אך לא חייבת) להסיר כל תוכן מכל סוג שהוא שיסופק על ידי "המשתמש" כאמור לעיל ו/או למנוע ו/או להפסיק שימוש מצד "המשתמש" במערכת לרבות חסימת החשבון האישי של "המשתמש" במערכת, זאת מהמועד בו יוכח לה במפורש כי התוכן שהפיץ "המשתמש" באמצעות המערכת נוגד ו/או מפר את הדין כאמור לעיל, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של "המפעיל" וללא כל צורך בכל אישור מצד "המשתמש".
 5. כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים שיימסרו על-ידי "המשתמש" ל"המפעיל" ו/או מי מטעמה לשם עשיית שימוש בהם במסגרת המערכת, אינם בבעלות ו/או בשליטת "המפעיל" ו/או מי מטעמה ו"המשתמש" יישא לבדו באחריות בלעדית בכל הקשור עם נכונות אותו המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים ו/או זכותו לעשות בהם שימוש כמבוקש על ידו.
 6. "המפעיל" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים המועלים למערכת על-ידי "המשתמש". האחריות הבלעדית הנובעת מהעלאה ו/או שימוש במידע ו/או בנתונים ו/או בתכנים מסוג זה ו/או מכל סוג אחר ו/או ברשימת הנמענים ו/או הנובעת משליחתם אל הנמענים השונים מוטלת על "המשתמש" עצמו בלבד על כל המשתמע מכך ו"המפעיל" ו/או מי מטעמה לא יישאו בשל כך בכל אחריות מכל סוג שהיא.
 7. למשתמש שהעביר מידע ו/או נתונים ו/או תכנים ו/או רשימת נמענים למערכת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי "המפעיל" ו/או מי מטעמה בעניין אותו מידע ו/או נתונים ו/או תכנים ו/או רשימת נמענים כאמור ו/או הסרתם ו/או מחיקתם על ידם, כולם או חלקם, והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד "המפעיל" ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 8. המערכת לא מייצרת מידע ו/או תכנים בעצמה. המידע ו/או התכנים מועלים למערכת על-ידי "המשתמש" ונעשה בהם שימוש כפי שהוא ( AS IS ) ללא התערבות מצד "המפעיל". גם אם "המשתמש" ביקש סיוע בעיצוב המסר או בהעלאת התכנים מהתמיכה של "המפעיל" בע"מ החברה לא תישא באחריות לגבי תכנים אלה. לפיכך, אין לראות ב"המפעיל" ו/או במי מטעמה כמסייעים להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בכל דין.
 9. משלוח מסרי דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט ו/או עלונים ו/או קישוריות לדף נחיתה של "המשתמש", באמצעות המערכת, אינם ולא יהוו המלצה ו/או חוות דעת ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מצד "המפעיל" לרכוש את המוצר/ים ו/או לעשות שימוש בשירות/ים ו/או במידע המוצג במסגרת אותו דף נחיתה.
 10. "המשתמש" לבדו אחראי לגיבוי כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים שיסופקו על ידו למערכת ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה כזאת או אחרת כלפי "המפעיל" ו/או מי מטעמה בעניין זה והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד "המפעיל" ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 11. "המפעיל" ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל פעולה מכל סוג שהיא שתוליד קשר בין "המשתמש" לבין צד שלישי כזה או אחר כתוצאה משימוש במערכת על-ידי "המשתמש".
 12. "המפעיל" ו/או מי מטעמה אינם אחראים להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי כזה או אחר כמפורט לעיל כתוצאה משימוש במערכת על-ידי "המשתמש", ולא יהיו אחראים לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים שניתנים ו/או מוצעים על-ידי "המשתמש" לאותו צד שלישי.
 13. "המפעיל" ו/או מי מטעמה לא יהוו צד לעסקה שעשויה להירקם בין "המשתמש" לבין כל צד שלישי כתוצאה משימוש במערכת על-ידי "המשתמש" (בין אם תתקיים ובין אם לאו), ולא יישאו בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.
 14. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, "המפעיל" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או כתוצאה מכל שימוש שעשה "המשתמש" במערכת ו/או בשירותים הנבחרים.
 15. "המשתמש" מצהיר כי ידוע לו כי המערכת הינה מערכת ממוחשבת אשר ייתכן כי יבוצעו על ידה שגיאות טכניות ו/או יתקיימו בה תקלות טכניות כאלה ואחרות, שיהיו בהן כדי לשבש את השירותים הנבחרים, לרבות אך לא רק איבוד נתונים ו/או עיכובים במשלוח ו/או אי מסירה ו/או מסירה לכתובת נמען שאינה נכונה או אי זמינות של דפי נחיתה וטפסים. כמו-כן, "המפעיל" אינה מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה ו/או ליקוי ו/או כשלים בפעולת המערכת ו/או האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או אצל המפעילים של רשת האינטרנט ו/או אצל המפעילים הסלולאריים ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגת המערכת ו/או האתר ו/או יישומיהם. "המשתמש" מאשר ומצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי "המפעיל" ו/או מי מטעמה במקרה של שגיאות ו/או תקלות ו/או ליקויים ו/או כשלים טכניים של המערכת ו/או האתר כמפורט לעיל והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד "המפעיל" ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 16. "המשתמש" מתחייב לפצות ולשפות את "המפעיל" ו/או מי מטעמה על מלוא הוצאותיה ונזקיה מכל סוג שהם שייגרמו להם בשל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד מי מהם מכל גורם שהוא הנוגעות ו/או הקשורות עם מתן השירותים הנבחרים למשתמש במסגרת המערכת ו/או השימוש שעשה "המשתמש" במערכת, לרבות אך לא רק ממי שלטענתו הוא בעל הזכויות בתוכן שהועלה על-ידי "המשתמש" למערכת ו/או בעל הרשאה ו/או זיכיון לעשות בתוכן שימוש ייחודי ו/או בלעדי ו/או ממי שלטענתו נשלח אליו על-ידי "המשתמש" באמצעות המערכת תוכן מזיק ו/או מפר ו/או הנוגד את הדין ו/או ממי שלטענתו לא נתן הרשאתו למשלוח תכנים אליו מטעם "המשתמש".
 17. כמו-כן, "המשתמש" מתחייב להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיינקט (אם יינקט) כנגד "המפעיל" ו/או מי מטעמה בגין השימוש שעשה "המשתמש" בשירותים הנבחרים במסגרת המערכת ו/או השימוש שעשה "המשתמש" במערכת ולשאת לבדו במלוא האחריות המשפטית הנובעת מכך ובמלוא ההוצאות והנזקים מכל סוג שהם שייגרמו ל"המפעיל" ו/או למי מטעמה בשל כך.
 18. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הפרה מצד "המשתמש" ו/או מי מטעמו של תנאי מתנאי השימוש במערכת יזכה את "המפעיל" ו/או מי מטעמה, בנוסף לסעדים המגיעים להם מ"המשתמש" ו/או ממי מטעמו על-פי כל דין, אף לשיפוי ולפיצוי מלאים ומידיים על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה.
 19. "המשתמש" מצהיר כי קרא בעיון את תנאי השימוש במערכת, הבין את תוכנם והוא מסכים מרצונו המלא למלוא תנאי השימוש במערכת ומתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות שנטל על עצמו כמפורט לעיל